DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Ymchwil yn y dyfodol

 


Are you interested in forestry and social forestry research? Small Woods and Coed Lleol (Small Woods Wales) value and support the work of academic researchers. We are keen to hear from anyone interested in researching forestry or social forestry.

Contact Natasha Simons, Coed Lleol (Small Woods Wales) Research & Evaluation Officer, via email: [email protected]

Here are some pointers for research ideas, but feel free to contact us with your own ideas:

Forestry

 • The impact of woodland management on biodiversity
 • Evidencing productive woodlands for environmental and social benefit
 • Rewilding versus woodland management: exploring the impact on carbon sequestration and/or biodiversity.
 • Why are so many small woods left unmanaged? An exploration of the barriers to woodland management of private woodland owners.
 • How can small woodland owners contribute to local economies?
 • What can we learn from ancient or global forestry practices?

Social Forestry

 • How is community action best encouraged to develop and maintain independent skills and ownership of community or public woodlands? (using management plans).
 • The impact of social forestry on physical health and mental wellbeing
 • What are the impacts, issues and uses of Social Prescribing to outdoor health? (especially in woodlands)
 • Research into the barriers to participation in outdoor/woodland activities of different social groups
 • What is the best approach to upskill and embed eco-therapy? Should we be training nurses in nature-based solutions or eco-therapists into mental health work?
 • Are woodlands transformative? An investigation of small woodland owners’ behavioural changes/health and wellbeing changes
 • How is climate anxiety effecting our children? Can a small woods/Actif woods approach help mitigate climate anxiety in school-age children?
 • What lessons we can learn (positive and negative) from eco-therapy globally (with a focus on Japan and South Korea)
 • How can connecting to nature impact on dementia patients (and memory)

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymchwilio i goedwigaeth a choedwigaeth gymdeithasol? Mae Coed Lleol yn gwerthfawrogi ac yn cefnogi gwaith ymchwilwyr academaidd. Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymchwilio i goedwigaeth neu goedwigaeth gymdeithasol.

Cysylltwch â Natasha Simons, Swyddog Ymchwil a Gwerthuso Coed Lleol, drwy e-bost: [email protected]

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer syniadau ymchwil, ond mae rhwydd hynt i chi gysylltu â ni gyda'ch syniadau eich hunain:

Coedwigaeth

 • Effaith rheoli coetir ar fioamrywiaeth
 • Atgyfnerthu coetiroedd cynhyrchiol er budd amgylcheddol a chymdeithasol
 • Ailwylltio vs. rheoli coetir: archwilio'r effaith ar atafaeliad carbon a/neu fioamrywiaeth.
 • Pam mae cymaint o goetiroedd bychain yn cael eu gadael heb eu rheoli? Archwilio rhwystrau rheoli coetir i berchnogion coetiroedd preifat.
 • Sut all perchnogion coetiroedd bychain gyfrannu at economïau lleol?
 • Beth allwn ni ei ddysgu gan arferion coedwigaeth hynafol neu fyd-eang?

Coedwigaeth Gymdeithasol

 • Beth yw'r ffordd orau o annog arfer orau er mwyn datblygu a chynnal sgiliau annibynnol a pherchnogaeth o goetiroedd cymunedol neu gyhoeddus? (defnyddio cynlluniau rheoli).
 • Effaith coedwigaeth gymdeithasol ar iechyd corfforol a llesiant meddwl
  Beth yw effeithiau, materion a defnyddiau Presgripsiynu Cymdeithasol i iechyd awyr agored? (yn enwedig mewn coetiroedd)
 • Ymchwilio'r rhwystrau i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored/coetiroedd i wahanol grwpiau cymdeithasol
 • Beth yw'r ffordd orau o wella sgiliau a mewnosod eco-therapi? A ddylai nyrsys gael hyfforddiant mewn atebion ar sail natur neu eco-therapyddion yn y maes iechyd meddwl?
 • A yw coetiroedd yn drawsffurfiol? Ymchwilio i newidiadau ymddygiadol/newidiadau iechyd a llesiant perchnogion coetiroedd bach
 • Sut mae gorbryderu am yr hinsawdd yn effeithio ar ein plant? A all Coed Lleol/Coed
 • Actif helpu i leddfu gorbryderu am yr hinsawdd ymhlith plant oedran ysgol?
 • Pa wersi y gellir eu dysgu (cadarnhaol a negyddol) o eco-therapi yn fyd-eang (gan ganolbwyntio ar Japan a De Corea)
 • Sut all cysylltu â natur effeithio ar gleifion dementia (a chof)?
Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

 • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

 • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

 • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

 • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

 • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
20180420 101847

Sustainable Woodland Management OCN L3

 • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
 • 07 Jul 2022 - 09 Jul 2022
A course designed for new or aspiring woodland owners and managers who want to manage their woodlands to balance environmental, economic and social benefits. more...