DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

£1.5m i helpu i ariannu rhaglenni sy’n seiliedig ar natur

4 Tach 2021

Two people in a woodland building a shelter.

Mae Coed Lleol (Small Woods Wales) wedi cael £1.5 miliwn i fynd i’r afael â phrosiect a fydd yn gwella iechyd a llesiant ar hyd a lled Cymru trwy ddarparu cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn rhaglenni awyr agored sy’n seiliedig ar natur.

 Mae’r  Small Woods Association - Coed Lleol yn elusen sy’n gweithredu ledled y DU. Lleolir ei phencadlys yn Swydd Amwythig ac mae ei chanolfan ar gyfer Cymru ym Machynlleth. Fe’i ffurfiwyd ym 1988 fel sefydliad cenedlaethol ar gyfer coetiroedd bychain, ac mae wedi cael llwyddiant blaenorol wrth reoli prosiectau coedwigoedd cymdeithasol, yn ogystal â hyrwyddo dulliau cynaliadwy o reoli coetiroedd bychain er budd y gymdeithas, yr amgylchedd a’r economi.

 Ers 2010, mae Coed Lleol wedi bod yn cynnal gweithgareddau iechyd a llesiant trwy gyfrwng ei raglen Coed Actif Cymru. Bydd yr arian yn helpu Coed Lleol i ddatblygu mannau gwyrdd a hybiau coedwig arloesol a fydd yn canolbwyntio ar ddiwallu anghenion cymunedau lleol mewn perthynas â rhagnodi cymdeithasol, gweithgareddau cymunedol, hyfforddiant a meithrin sgiliau, a chyfoethogi a diogelu’r amgylchedd lleol.

 Yn ôl Katy Harris, Rheolwr Cyllid a Chyfathrebu: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael yr arian hwn – bydd yn amhrisiadwy o ran cefnogi, datblygu a chyfoethogi’r gwaith pwysig rydym yn ei gyflawni eisoes ledled Cymru.

 “Mae gweithgareddau iechyd a llesiant awyr agored sy’n seiliedig ar natur yn llwyddiannus dros ben o ran cynorthwyo pobl i oresgyn yr heriau lu a ddaw i’w rhan yn sgil anhwylderau sy’n gysylltiedig â’u ffordd o fyw, fel gordewdra a diffyg ymarfer corff; a hefyd o ran gwella’u lles meddyliol ac emosiynol.

 “Mae’r cyfle i ddod i gysylltiad â natur mewn coedwig yn brofiad gwirioneddol fuddiol, ac mae mwy a mwy o bobl yn sylweddoli y gall profiad o’r fath gael effaith gadarnhaol ar eu bywydau.”

 Yn sgil yr arian, bydd modd i Coed Lleol gydweithio â’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector elusennol, gan ddwyn ynghyd arbenigedd o amryfal gefndiroedd i weithio mewn sawl lleoliad yn cynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Sir Ddinbych/Sir y Fflint, Wrecsam, Ceredigion, Sir Benfro, y Rhondda a Merthyr.

 Caiff y prosiect Cymru gyfan, a elwir yn Iechyd Awyr Agored a Seilwaith Gwyrdd, ei ariannu gan y Gronfa Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles, sef rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Ymhellach, mae’r prosiect yn cael arian cyfatebol gan y Gronfa Iach ac Egnïol a gaiff ei rhedeg gan Gyngor Chwaraeon Cymru.

Latest Coed Lleol events

Neath | Friends of Craig Gwladus Events

  • Craig Gwladys Woods
more...

AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Anglesey | Weekly Walking Group

  • 07 May 2021
Weekly walking group meeting in different locations across Anglesey. more...

87291692 140703910749170 296604943903621120 n v2

Dolgellau | Grŵp coetir misol

  • Dolgellau
  • 13 May 2021
Join our monthly woodland group in Dolgellau every second Thurs of the month. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...
Cyrsiau
DSCN2441

Timber Measuring

  • Cashel Forest Trust, Rowardennan, Glasgow, G63 0AW
  • 25 Feb 2022 - 25 Feb 2022
The course is designed to provide woodland owners, managers, agents and contractors the ability to calculate accurately timber volumes in standing trees, woodland compartments and road side stacks. more...