TYFU GYDA'N GILYDD
Ein prosiectau

Coed Lleol (Small Woods Wales) yw enw’r Gymdeithas Coedwigoedd Bychain (Small Woods Association) yng Nghymru. Rydym yn helpu i wella iechyd a lles pobl ledled Cymru drwy weithgareddau yn ymwneud â choetiroedd a natur.

Darllenwch am ein prosiectau isod neu gallwch ddefnyddio’r map i chwilio am brosiectau sy’n cael eu cynnal yn eich ardal chi.

Cliciwch yma i gadw lle i chi’ch hun, neu rywun arall, ar sesiwn.

Mae’r Gymdeithas Coedwigoedd Bychain yn rhoi cymorth i berchnogion coetiroedd ar draws y DU. Am fwy o wybodaeth, ewch ar: www.smallwoods.org.uk

  Location Filter Reset

  Astudiaeth Dichonolrwydd - Ysbyty Cymunedol a Chanolfan Llesiant Bro Ddyfi Machynlleth - Powys

  Prosiect astudiaeth dichonolrwydd sy’n gofyn - ‘Sut all yr ysbyty cymunedol a chanolfan llesiant newydd ym Machynlleth hybu gweithgareddau awyr agored er budd iechyd a llesiant staff, cleifion, a’r gymuned leol, ochr yn ochr â gofal clinigol y ganolfan?’

  Read More

  Prosiect Adfer Mawndiroedd

  : Castell-nedd Port Talbot

  Mae’r Prosiect Adfer Mawndiroedd yn adfer ardaloedd o fawndir hanesyddol rhwng Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf, yn creu cynefin ar gyfer rhywogaethau prin sy’n diflannu fel llygod y dŵr a’r ehedydd. Mae’n canolbwyntio ar bron i 6700 hectar o dirlun, yn cynnig cyfleoedd newydd i bobl ddarganfod y cyfoeth o dreftadaeth naturiol a diwylliannol mae'r ardal yn ei chynnig.

  Read More

  Presgripsiynu Cymdeithasol yn y Coetir: Prosiect Llesiant Coetir i Blant a Phobl Ifanc – Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

  Cefnogi plant a phobl ifanc ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sydd naill ai yn cael trafferth gydag addysg prif lif, neu nad ydynt yn rhan o addysg prif lif, er mwyn iddynt gael profiad o ddysgu a datblygiad personol yn yr awyr agored.

  Read More

  Cronfa Trydydd Sector – Castell-nedd Port Talbot 

   Wedi’i ariannu gan CVS, dyma brosiect bach er mwyn cefnogi oedolion ledled Castell-nedd Port Talbot i ymgysylltu â gweithgareddau coetir er mwyn hybu gwelliannau i’w hiechyd a’u llesiant.

  Read More

  Chwalu Rhwystrau – Abertawe 

  Ariennir y prosiect hwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri er mwyn cynorthwyo oedolion a theuluoedd o gefndiroedd amlddiwylliannol ledled Abertawe i brofi sgiliau newydd yn yr awyr agored a’n helpu i ddysgu am eu cefndiroedd a’u diwylliannau gwahanol sy’n ein galluogi i gefnogi eu hanghenion unigol.

  Read More

  Cysylltu Pobl, Natur a Lleoedd ar Ynys Môn

  Bydd yn gwneud hyn trwy sefydlu a datblygu safleoedd awyr agored hygyrch, trwy gynyddu sgiliau a gweithgareddau dysgu a thrwy wella coetiroedd a gwybodaeth am yr amgylchedd lleol ar Ynys Môn.

   

  Read More

  Connecting People, Nature and Place through Skills and Training in Neath Port Talbot

  : Castell-nedd Port Talbot

  The project will be offering an exciting range of 6-week programmes, one-off sessions, volunteering events and woodland improvements to support health and wellbeing in nature.

  Read More

  Connecting People, Nature and Place through Skills and Training in Pembrokeshire

  : Sir Benfro

  There will be a wide range of 6-week projects, one-off tasters and volunteering opportunities, as well as woodland improvements on targeted sites.

  Read More

  Cyrsiau
  EB2 9669

  Straight Knife Blade Making

  • The Green Wood Centre
  • 24 Feb 2024
  Master the skills of the blacksmith and blade smith and make your own knife. more...