TYFU GYDA'N GILYDD
Ein prosiectau

Coed Lleol (Small Woods Wales) yw enw’r Gymdeithas Coedwigoedd Bychain (Small Woods Association) yng Nghymru. Rydym yn helpu i wella iechyd a lles pobl ledled Cymru drwy weithgareddau yn ymwneud â choetiroedd a natur.

Darllenwch am ein prosiectau isod neu gallwch ddefnyddio’r map i chwilio am brosiectau sy’n cael eu cynnal yn eich ardal chi.

Cliciwch yma i gadw lle i chi’ch hun, neu rywun arall, ar sesiwn.

Mae’r Gymdeithas Coedwigoedd Bychain yn rhoi cymorth i berchnogion coetiroedd ar draws y DU. Am fwy o wybodaeth, ewch ar: www.smallwoods.org.uk

  Location Filter Reset

  Astudiaeth Dichonolrwydd - Ysbyty Cymunedol a Chanolfan Llesiant Bro Ddyfi Machynlleth

  : Powys

  Prosiect astudiaeth dichonolrwydd sy’n gofyn - ‘Sut all yr ysbyty cymunedol a chanolfan llesiant newydd ym Machynlleth hybu gweithgareddau awyr agored er budd iechyd a llesiant staff, cleifion, a’r gymuned leol, ochr yn ochr â gofal clinigol y ganolfan?’

  Read More

  Prosiect Adfer Mawndiroedd

  : Castell-nedd Port Talbot

  Mae’r Prosiect Adfer Mawndiroedd yn adfer ardaloedd o fawndir hanesyddol rhwng Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf, yn creu cynefin ar gyfer rhywogaethau prin sy’n diflannu fel llygod y dŵr a’r ehedydd. Mae’n canolbwyntio ar bron i 6700 hectar o dirlun, yn cynnig cyfleoedd newydd i bobl ddarganfod y cyfoeth o dreftadaeth naturiol a diwylliannol mae'r ardal yn ei chynnig.

  Read More

  Presgripsiynu Cymdeithasol yn y Coetir: Prosiect Llesiant Coetir i Blant a Phobl Ifanc – Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

  Cefnogi plant a phobl ifanc ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sydd naill ai yn cael trafferth gydag addysg prif lif, neu nad ydynt yn rhan o addysg prif lif, er mwyn iddynt gael profiad o ddysgu a datblygiad personol yn yr awyr agored.

  Read More

  Cronfa Trydydd Sector – Castell-nedd Port Talbot 

   Wedi’i ariannu gan CVS, dyma brosiect bach er mwyn cefnogi oedolion ledled Castell-nedd Port Talbot i ymgysylltu â gweithgareddau coetir er mwyn hybu gwelliannau i’w hiechyd a’u llesiant.

  Read More

  Chwalu Rhwystrau – Abertawe 

  Ariennir y prosiect hwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri er mwyn cynorthwyo oedolion a theuluoedd o gefndiroedd amlddiwylliannol ledled Abertawe i brofi sgiliau newydd yn yr awyr agored a’n helpu i ddysgu am eu cefndiroedd a’u diwylliannau gwahanol sy’n ein galluogi i gefnogi eu hanghenion unigol.

  Read More

  Cysylltu Pobl, Natur a Lleoedd ar Ynys Môn

  Bydd yn gwneud hyn trwy sefydlu a datblygu safleoedd awyr agored hygyrch, trwy gynyddu sgiliau a gweithgareddau dysgu a thrwy wella coetiroedd a gwybodaeth am yr amgylchedd lleol ar Ynys Môn.

   

  Read More

  Cysylltu Pobl, Natur a Lleoedd drwy Sgiliau a Hyfforddiant yng Nghastell-nedd Port Talbot

  Bydd y prosiect yn cynnig ystod gyffrous o raglenni 6 wythnos, sesiynau untro, digwyddiadau gwirfoddoli a gwelliannau i goetiroedd er mwyn cefnogi iechyd a llesiant ym myd natur, gan roi darpariaeth i ddysgu nifer o sgiliau ‘gwyrdd’ ac ymgysylltu cymunedau mewn meysydd gwirfoddoli seiliedig ar natur ac isadeiledd coetiroedd.

  Read More

  Cysylltu Pobl, Natur a Lleoedd drwy Sgiliau a Hyfforddiant yng Sir Benfro

  Bydd ystod eang o brosiectau 6 wythnos, sesiynau blasu untro a chyfleoedd gwirfoddoli, yn ogystal â gwelliannau i goetiroedd ar safleoedd a dargedir.

  Read More

  ‘Hwb Iechyd Gwyrdd’ Cynefin - Sir Gaerfryddin

  Byddwn yn cyflwyno ystod eang o raglenni 6 wythnos a gweithgareddau untro i bobl leol yn Sir Gaerfyrddin gael mynediad atynt a dysgu sut all rhyfeddodau byd natur gefnogi iechyd a llesiant

  Read More

  Cyrsiau
  CK hurdle Chriss picture

  Gate Hurdle Making

  • Park Wood, Poynings, West Sussex
  • 17 Aug 2024
  Traditionally used to handle and pen livestock, gate hurdles are an attractive addition to your garden or green space. They make beautiful, natural fencing and are often used as plant supports or border edging.  more...